Misliš li da znaš što jedeš? Marko Kozjak otkriva kroz VeeMee platformu

Članak o VeeMee na Agroklubu.

 

Svjestan problematike poljoprivrednog sektora u Hrvatskoj, Marko Kozjak je odlučio pronaći konkretno rješenje za hrvatske poljoprivrednike, koje bi pomoglo u plasmanu proizvoda s OPG-ova prema krajnjem potrošaču, organiziranoj proizvodnji, kao i u plasmanu poljoprivrednih proizvoda na hrvatsko, europsko te druga inozemna tržišta. S tim je ciljem pokrenuo inovativan projekt – VeeMee Agro Platformu.

Budući da je, kroz višegodišnji rad u poslu nabave, prodaje i proizvodnje voća i povrća, uvidio potrebu za uvođenjem sustava standardizacije informacija o proizvodu, prvenstveno za krajnjeg potrošača, mladi je poduzetnik 2014. godine krenuo s idejnim projektom, a dvije godine kasnije, privatnim je sredstvima krenuo i u realizaciju samog projekta. Kako bi zatvorio financijsku konstrukciju, udružio se s prijateljem, sada i partnerom, Nikolom Vidom, a ove su godine, s novim partnerom, napravili i dokapitalizaciju tvrtke VeeMee.

Misliš li da znaš što jedeš? Marko Kozjak otkriva kroz VeeMee platformu

Riječ je o ICT tvrtki koja je pristupila stvaranju “Neutralne oznake izvornosti“roba/proizvoda, kako bi proizvođače približila krajnjim potrošačima. VeeMee Agro Platforma (Big Data) je baza poljoprivrednika i tvrtki, odnosno njihovih proizvodnih i drugih kapaciteta. Do sada je u nju implementirano preko 1.100 raznih proizvođača, tvrtki i obrta te pokriva proizvodnju na preko 8.000 ha.

VeeMee je Google za poljoprivrednike i kupce

Platforma koju smo pokrenuli i tvrtka dijele isto ime – VeeMee, što simbolično predstavlja odnos ‘Vi-Mi’. Riječ je o mrežnoj platformi koja, putem Personal ID-a (PID) proizvođača, pruža relevantne informacije o izvornosti, odnosno podrijetlu proizvoda i usluga. Primarna mrežna stranica sadržava jednostavnu tražilicu, ali i naprednu tražilicu poljoprivrednika ili tvrtke. Tražilica funkcionira slično kao Google, no unutar svoje baze podataka PID-a proizvođača i tvrtki. Da pojasnim, neutralna oznaka izvornosti – PID (Producer Identity) je identitet proizvođača. Definiramo ga kao standardizaciju informacija o proizvođaču koje su relevantne za krajnjeg potrošača“, pojašnjava Marko Kozjak.

Kako bi se kreirao PID, potrebno je, ističe, ispuniti detaljan upitnik koji pruža relevantne podatke proizvođača prema krajnjem kupcu. Nakon popunjavanja upitnika, sve se implementira u platformu koja, uz svaki PID, sadrži i generirani kod.

QR – kod Quick response, što doslovno znači brzi odgovor, implementira se na deklaraciju, ili se stavlja kao zasebna deklaracija. Prilikom implementacije u sustav, kod se izdaje poljoprivredniku ili tvrtki. Navedeni QR – kod čitljiv je besplatnom aplikacijom putem bilo kojeg smartphone uređaja, nije potrebna dodatna instalacija aplikacija, mogu se koristiti postojeće, poput Facebook ili Viber“, kaže poduzetnik.

Tražilica koju je pokrenuo funkcionira poput “Google“ tražilice –  dovoljan je upis robe ili imena poljoprivrednika i dobit ćete tražene rezultate.

Kako sve to funkcionira u praksi?

Kada krajnji potrošač kupi proizvod, primjerice papriku, u trgovačkom lancu, na tržnici ili štandu te potom želi saznati nešto više o proizvođaču, kako bi se bolje upoznao s hranom koju kupuje, platforma i PID mu omogućavaju provjeru proizvođača putem QR – koda koji se nalazi na ambalaži ili uz deklaraciju proizvoda.

Kod i tražilica pružaju sljedivost robe koja omogućuje provjeru u kratkom periodu te samim tim omogućuje brand tj. sljedivost pojedinca. Na taj smo način osigurali transparentnost hrvatskog proizvođača prema krajnjem kupcu, prema distributeru/tvrtki/otkupljivaču, kao i prema trgovačkom lancu, inozemnim kupcima te prema hrvatskim i inozemnim investitorima. Uz sve navedeno, moguće su dodatne nadogradnje u profil, poput hranjivih vrijednosti i sl.“, pojašnjava naš sugovornik.

Do sada je implementirano preko 400.000 stickera/deklaracija s dokazanim porijeklom robe. Ove godine brojčanost prebacujemo na tone te planiramo osigurati sljedivost za više od 10.000 tona robe iz Hrvatske i EU – unutar svježeg asortimana voća i povrća te također, vina, mlijeka, meda te ostalih prerađevina). Koristimo slogan ‘Misliš li da znaš što jedeš‘ te ‘Misliš li da znaš što piješ’, kako bismo provokativno motivirali kupce, pružili mogućnost upoznavanja pojedinca te probudili svijest o hrani koju konzumiramo“, pojašnjava poduzetnik.

Projekt koji će smanjiti bacanje hrane i stvaranje otpada

Dio projekta, pod nazivom Food Wastage, obuhvaća koordinaciju svih kretanja materijala, proizvoda i robe, u fizičkom, informacijskom i organizacijskom pogledu, s ciljem smanjivanja stvaranja otpada i bacanja hrane, vraćanjem u opticaj “dobre” hrane, ubrzavanjem svih poslovnih procesa i smanjivanjem troškova.

Suradnja s 10 tvrtki unutar EU, koristi našu platformu – razvoj i usluga LDC-a naših partnera, tijekom zadnjih 12 mjeseci, spašeno je preko 170 tona robe te je osigurana logistika za dnevnu isporuku 900 tona robe“, kaže Kozjak.

Uz projekte koji su zaživjeli, treba spomenuti i projekte u razvoju – Crowdfunding, AI Umjetna Inteligencija i Prva digitalna deklaracija. “Dograđena je platforma za potencijalne investicije kroz Crowdfunding(način prikupljanja novca od brojnih donatora za određeni projekt). Poljoprivrednik koji želi povećati proizvodnju/rasti, razvijati se, zapošljavati, imat će mogućnost prikupljanja sredstava putem VeeMee platforme. Drugi projekt, čiji se izlazak na tržište očekuje u rujnu 2019., je AI Umjetna Inteligencija prepoznavanja proizvoda i proizvođača putem aplikacije koja koristi machine learning i umjetnu inteligenciju. Treći projekt u razvoju je prva digitalna deklaracija koja bi omogućila prevenciju otpada hrane na nivou EU, 10-15 posto. Taj projekt planiramo plasirati na tržište do kraja 2019.“, kaže mladi poduzetnik s vizijom, Marko Kozjak.

Autorica: Sanja Rapaić

Klinki na izvorni članak

Do you think you know what you’re eating? Marko Kozjak reveals through the VeeMee platform

Article about VeeMee on Agroklubu.

 

Aware of the problems of the agricultural sector in Croatia, Marko Kozjak decided to find a concrete solution for Croatian farmers, which would help in the placement of family farm products to the final consumer, organized production, as well as in the placement of agricultural products on Croatian, European and other foreign markets. To this end, he launched an innovative project – VeeMee Agro Platform.

Because, through many years of work in the procurement, sale and production of fruits and vegetables, he saw the need to introduce a system of standardization of product information, primarily for the end consumer, the young entrepreneur in 2014 embarked on a conceptual design, and two years later, private with the funds started the realization of the project itself. In order to close the financial construction, he teamed up with a friend, now a partner, Nikola Vido, and this year, with a new partner, they also made a recapitalization of VeeMee.

Do you think you know what you're eating? Marko Kozjak reveals through the VeeMee platform

VeeMee Agro Platform (Big Data) is a base of farmers and companies, ie their production and other capacities implemented over 1,100 different manufacturers, companies and crafts and covers production on over 8,000 ha.

VeeMee is Google for farmers and customers

“The platform we launched and the company share the same name – VeeMee, which symbolically represents the ‘We-We’ relationship. It is a network platform that, through the Personal ID (PID) of the manufacturer, provides relevant information about the origin and origin of the product and The primary web page contains a simple search engine, but also an advanced search engine for farmers or companies. The search engine works similarly to Google but within its PID database of producers and companies. To clarify, the neutral mark of origin – PID (Producer Identity) is the identity of the producer We define it as the standardization of information about the manufacturer that is relevant to the end consumer “, explains Marko Kozjak.

In order to create a PID, it is necessary, he points out, to fill out a detailed questionnaire that provides relevant data of the manufacturer to the end customer. After filling in the questionnaire, everything is implemented in a platform that, along with each PID, also contains the generated code.

“QR code Quick response, which literally means quick response, is implemented on the declaration or placed as a separate declaration. When implemented in the system, the code is issued to the farmer or company. The specified QR code is readable by free application via any smartphone, no additional installation of applications is required, existing ones, such as Facebook or Viber, can be used “, says the entrepreneur.

The search engine he launched works like a “Google” search engine – just enter the goods or the name of the farmer and you will get the required results.

How does all this work in practice?

When the end consumer buys a product, such as paprika, in a retail chain, market or stall and then wants to know more about the manufacturer, in order to get better acquainted with the food he buys, the platform and PID allow him to check the manufacturer via QR code on the packaging or with the product declaration.

“Code and search engine provides traceability of goods that allows verification in a short period and thus enables brand, ie traceability of the individual. In this way, we have ensured the transparency of the Croatian manufacturer to the end customer, distributor/company/purchaser, as well as to the retail chain, foreign customers and to Croatian and foreign investors. In addition to all the above, additional upgrades to the profile are possible, such as nutritional values, etc. “, explains our interlocutor.

“So far, over 400,000 stickers/declarations with the proven origin of goods have been implemented. This year we are transferring the number to tons and we plan to ensure traceability for more than 10,000 tons of goods from Croatia and the EU – within a fresh assortment of fruits and vegetables and wine, milk, honey. We use the slogan ‘Do you think you know what you’re eating’ and ‘Do you think you know what you drink’, in order to provocatively motivate customers, provide an opportunity to meet an individual and raise awareness about the food we consume, “explains the entrepreneur.

A project that will reduce food waste and waste generation

Part of the project, called Food Wastage, involves coordinating all movements of materials, products and goods, in physical, informational and organizational terms, with the aim of reducing waste generation and food waste, bringing back “good” food, speeding up all business processes and reducing costs.

“Cooperation with 10 companies within the EU uses our platform – the development and service of LDC of our partners, during the last 12 months, over 170 tons of goods were saved and logistics were provided for the daily delivery of 900 tons of goods,” says Kozjak.

In addition to the projects that have come to life, we should also mention the projects in development – Crowdfunding, AI Artificial Intelligence and the First Digital Declaration. “A platform for potential investments through Crowdfunding has been upgraded (a way of raising money from numerous donors for a certain project). A farmer who wants to increase production/growth, develop, employ, will have the opportunity to raise funds through the VeeMee platform. The market is expected in September 2019., AI Artificial Intelligence recognizes products and manufacturers through an application that uses machine learning and artificial intelligence. The third project in development is the first digital declaration that would enable the prevention of food waste at the EU level, 10-15 per cent. we plan to place it on the market by the end of 2019 “, says a young entrepreneur with a vision, Marko Kozjak.

Author: Sanja Rapaić

Click on the original article