eDPZ – aktivirana aplikacija za postupak revalorizacije naknade za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta

24. July 2019. VeeMee
Piše: Agrobiz
Ministarstvo poljoprivrede izradilo je aplikaciju eDPZ namijenjenu jedinicama lokalne samouprave i Grada Zagreba putem koje će se dostavljati dokumentacija potrebna za provođenje procesa revalorizacije naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Ministarstvo poljoprivrede izradilo je aplikaciju eDPZ namijenjenu jedinicama lokalne samouprave i Grada Zagreba putem koje će se dostavljati dokumentacija potrebna za provođenje procesa revalorizacije naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Pravilnik o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske kojim je propisan način usklađenja zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za vrijeme trajanja ugovora stupio je na snagu dana 13. srpnja 2019. godine.Revalorizacija se provodi za sve ugovore koji su sklopljeni do stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Za sve ugovore za koje su ispunjeni uvjeti iz Pravilnika, jedinice lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb dužne su Ministarstvu poljoprivrede dostaviti zahtjev za sklapanje aneksa ugovora u svrhu revalorizacije, te dokumentaciju propisanu Pravilnikom u roku od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu ravilnika isključivo elektronskim kroz aplikaciju eDPZ.

Aplikaciji je moguće pristupiti putem linka: https://edpz.mps.hr/aktivManager/login.htm, a dostupna je i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Ministarstvo poljoprivrede je 2018. godine svim jedinicama lokalne samouprave omogućilo pristup aplikaciji Evidencija ugovora u svrhu što kvalitetnije izrade Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Aplikacija je i danas aktivna te može poslužiti kao izvor podataka potrebnih za ispunjavanje zahtjeva za revalorizaciju ugovora.

Link na izvorni članak

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. www.strukturnifondovi.hr Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost VeeMee Više o projektu