Vinarija Lagena

Miris stare Grčke i Rima širi se iz glinenih vrčeva s uskim i dugačkim vratom. „Mora da pečena glina ovako miriši“, pomislili smo, no ipak kad približismo se shvatili smo da je ovo miris dobro znan. Vino. I to kakvo! Lagena vino.

Ako ste se pitali otkud naziv ‘Lagena’ u Moslavini, on dolazi od latinskog naziva za bocu (lat. lagena, grč. lagynos). Kao posuda za posluživanje i transport vina koristila se još u 4.st.pr.Kr. u staroj Grčkoj, a tu tradiciju nastavili su Rimljani čije je carstvo bilo prisutno i u Moslavini.

Nekada obješene o kovani klin na zidu ispred podruma, lagene su predstavljale prepoznatljiv znak da tu prodaje se vino. Danas se jedno od najboljih vina Moslavine prodaje u buteljama, ali i dalje služi u lagenama. Makar smo mi tako bili dočekani.

Sad zatvorite oči i dozvolite osjetilu njuha, sluha, ali i mašti da učine svoje.

Nalazite se na istočnim obroncima Moslavine, na granici sa Slovenijom, u vinogradu Vinarije Lagena. Prvi vinogradi na tom položaju sadili su se još sredinom 19. stoljeća, a danas na ovom mjestu umjetnost od „grožđa“ stvara peta generacija vinogradara i vinara iz obitelji Đozo, koji su svoje prve čokote posadili 1992. godine. Vinogradima ne vidite kraja jer protežu se na 6ha. U njima prevladava autohtona moslavačka sorta škrlet, a nezaobilazne su i graševina, pinot bijeli i cabernet sauvignon.

Vinarija Lagena

Eh sad.. kad obišli ste vinograde, ispred vas je stavljena vinska karta i morate odabrati. Izbor nije ni malo lak, ali oko vam ipak bježi na škrlet Coral Lagena. Odabrali ste njega i osim što vam je poslužen u glinenoj posudi, kao poklon dobili ste i jedan primjerak u butelji (kuća časti!). I sada vam je jasno zašto oku uvijek „prija“ različito, posebno, nesvakidašnje.

„Možete li nam reći nešto više o načinu njegove proizvodnje?“ upitali ste. I iako „kuhar“ svoje tajne ne otkriva, gospodin Đozo šapnuo vam je: „ svaku godinu na otoku Pagu spuštamo makar 1 (150 komada) ili 2 kaveza (300 komada) na dubinu od 20m. Godinu dana tako leže u vinskom podrumu Jadranskog mora, pod temperaturom koja se kreće oko 10°C, tlakom od 3 bara, neprestanim gibanjima morske struje, u odsutnosti sunčeve svjetlosti. U ovakvim uvjetima vina brže sazrijevaju, postaju „mekša“, a voćne note se pojačavaju“.

„Otpijate gutljaj i da… ovo vino ima posebnu ‘energiju’, pomislili ste“. No, ima jedan problem. Znatiželja vam se probudila i sada ih hoćete probati sve.

Informacija da su vina s ove karte ponosni vlasnici zlatne i srebrne nagrade s nacionalnih izložbi te brončane nagrade na najprestižnijem svjetskom ocjenjivanju vina u Londonu, Decanter World Wine Awards 2020, nije pomogla u vašoj želji da se oduprete znatiželji.

Noć je duga, a pred vama još su: nagrađivani Šklet Iconic 2019., Rosé 2018., Cabernet S. Iconic 2017…

Prvi na redu je Škrlet Iconic 2019:

Vino je svijetle, bistre slamnatožute boje, zelenkastog odsjaja. Na nosu čisto, s cvjetnim i voćnim notama (livadno cvijeće, agrumi). Miris je sortno prepoznatljiv i autentičan. Na nepcu je suho, ekstraktno, razliva se okus breskve, marelice , tropskog voća i zelene jabuke. Izrazito je pitko.

Dok ga pijete, gospodin Đozo otkriva tajnu koja se krije ispod naziva „Iconic“. „Oznaka Iconic označava najbolje od najboljeg u podrumu Lagena vinarije, govori. Iconic vina školovana su posebno pažljivo, mikro… „ i tog trenutka prestaje vaše sjećanje, no, nepca pamte!

Pišući ovo zapravo smo vam ispričali naše iskustvo u Vinariji Lagena.

I ako vam baš ni u kojem slučaju obaveze ili pak ljetne sparine ne dozvoljavaju da se zaputite u Moslavinu, sigurni smo da u blizini imate Vrutak, Loniu, Interspar, KTC, Pun ceker ili Atrox Zadar. Ako ni njih nemate u blizini, webshop  i samo nekoliko klikova dijele vas od butelje po vašem izboru.

Nove stranice ove priče ispisat će se na jesen 2021. godine. U suradnji s VeeMee-em, za sve vinoljupce, Lagena priprema novu liniju vina, a mi već križamo dane na kalendaru!

Prije negoli vas pozdravimo red je da vam dočaramo i ambijent u kojem ovaj članak pišemo:

3 riječi: laptop, lubenica, Lagena rosé 2018.

Do sljedećeg čitanja,

Tvoj VeeMee savjetnik!

Lagena Winery

The scent of ancient Greece and Rome spreads from clay jugs with narrow and long necks. “Baked clay must smell like this,” we thought, but as we got closer we realized that this smell was well known. Wine. And what a wine! Lagena wine.

If you’ve been wondering where the name ‘Lagena’ comes from, it comes from the Latin name for a bottle (lat. Lagena, Greece Lagynos). It was used as a vessel for serving and transporting wine in the 4th century BC. in ancient Greece, and this tradition was continued by the Romans, whose empire was also present in Moslavina.

Once hung on a wrought-iron wedge on the wall in front of the cellar, Lagena’s were a recognizable sign that wine was being sold there. Today, some of the best Moslavina wines are sold in bottles, but still served in Lagena’s. At least that’s how we were greeted J

Now close your eyes and allow your sense of smell, hearing, but also imagination to do their thing.

You are located on the eastern slopes of Moslavina, on the border with Slovenia, in the vineyard of the Lagena Winery. The first vineyards in this position were planted in the middle of the 19th century, and today the fifth generation of winegrowers and winemakers from the Đozo family, who planted their first vines in 1992, creates art from “grapes”. You don’t see the end of the vineyards because they stretch to 6ha. The autochthonous Moslavina variety škrlet predominates in them, and Graševina, Pinot Blanc and Cabernet Sauvignon are also unavoidable.

Lagena Winery

When you have visited the vineyards, a wine list is placed in front of you and you have to choose. The choice is not easy at all, but your eye still runs to the scarlet Coral Lagen. You chose it and in addition to being served to you in a clay pot, you also received one sample in a bottle as a gift (house of honour!). And now it is clear to you why the eye always first notices the different, special and unusual things.

“Can you tell us more about how it’s made?” You asked. And although the “chef” does not reveal his secrets, Mr Đozo whispered to you: “Every year on the island of Pag we lower at least 1 (150 pieces) or 2 cages (300 pieces) to a sea depth of 20 m. For a year, they lie in the wine cellar of the Adriatic Sea, at a temperature of about 10 ° C, a pressure of 3 bar, constant movements of the sea current, in the absence of sunlight. In such conditions, the wines mature faster, become “softer”, and the fruity notes intensify “.

“You took a sip and yes … this wine has a special ‘energy’, you thought.” But there is one problem. Your curiosity has awakened and now you want to try them all.

The information that the wines from this card are the proud owners of gold and silver medal from national exhibitions and bronze one from the most prestigious world wine competition in London, the Decanter World Wine Awards 2020, did not help you in your desire to resist curiosity.

The night is long, and in front of you are the award-winning Šklet Iconic 2019, Rosé 2018, Cabernet S. Iconic 2017 …

First in line is Šklet Iconic 2019:

The wine has a light, clear straw-yellow colour, with a greenish tinge. The scent is clean, with floral and fruity notes (meadow flowers, citrus fruits), varietal recognizable and authentic. The palate is dry and extractive. You can recognize the flavours of peach, apricot, tropical fruit, and green apple. Mmmmm.. it is extremely drinkable!

As you drink it, Mr Jozo reveals a secret hidden under the name “Iconic”. “The Iconic label signifies the best of the best in the Lagena winery’s cellar,” he says. Iconic wines are „trained“ especially carefully, micro … “and that is the moment your memory ends. But, the palates won’t forget!

While writing this, we actually told you about our experience at Lagena Winery.

However, if your obligations or summer heat do not allow you to go to Moslavina, we are sure that you have Vrutak, Lonia, Interspar, KTC, Pun Ceker or Atrox nearby. If you don’t have them nearby either, a webshop and just a few clicks separate you from the bottle of your choice.

New pages of this story will be written in the fall of 2021. In collaboration with VeeMee, for all wine lovers, Lagena is preparing a new line of wines, and we are already crossing the days on the calendar!

Before we greet you, it is time to conjure up the environment in which we are writing this article:

3 words: laptop, watermelon, Lagena rosé 2018.

Until the next reading,

Your VeeMee Advisor!